Index: Victims, name reversedसूची: पीडित, नाम उल्टो

Tharu Buddhiram | थारू बुद्धिराम

Key to the icons | प्रतीकको विवरण