Index: Victims, name reversedसूची: पीडित, नाम उल्टो

Tatma Dash Lalbabu | तत्मा दास लालबाबु

Key to the icons | प्रतीकको विवरण