Index: Victims, name reversedसूची: पीडित, नाम उल्टो

Tatma Dash Bindeshwar | तत्मा दास विन्देश्वर

Key to the icons | प्रतीकको विवरण