Index: Victims, name reversedसूची: पीडित, नाम उल्टो

Sherpa Tenjing Mingma | शेर्पा तेन्जिङ मिङमा

Key to the icons | प्रतीकको विवरण