Index: Victims, name reversedसूची: पीडित, नाम उल्टो

Sherpa Lakpatemma | शेर्पा लाक्पातेम्मा

Key to the icons | प्रतीकको विवरण