Index: Victims, name reversedसूची: पीडित, नाम उल्टो

Sherpa Gyamje Nima | शेर्पा ग्याम्जे नीमा

Key to the icons | प्रतीकको विवरण