Index: Victims, name reversedसूची: पीडित, नाम उल्टो

Pragati Lama Upal | प्रगति लामा उपाल

Key to the icons | प्रतीकको विवरण