Index: Victims, name reversedसूची: पीडित, नाम उल्टो

Nepali Shiva Indira | नेपाली शिव इन्दिरा

Key to the icons | प्रतीकको विवरण