Index: Victims, name reversedसूची: पीडित, नाम उल्टो

Nepali Prasad Gyan | नेपाली प्रसाद ज्ञान

Key to the icons | प्रतीकको विवरण