Index: Victims, name reversedसूची: पीडित, नाम उल्टो

Nepali Hiru | नेपाली हिरु

Key to the icons | प्रतीकको विवरण