Index: Victims, name reversedसूची: पीडित, नाम उल्टो

Nepali Buddhisara | नेपाली बुद्धिसरा

Key to the icons | प्रतीकको विवरण