Index: Victims, name reversedसूची: पीडित, नाम उल्टो

Lungwa Buddhalama | लुङवा बुद्धलामा

Key to the icons | प्रतीकको विवरण