Index: Victims, name reversedसूची: पीडित, नाम उल्टो

Lama Ramkrishna | लामा रामकृष्ण

Key to the icons | प्रतीकको विवरण