Index: Victims, name reversedसूची: पीडित, नाम उल्टो

Lama Palchhang | लामा पाल्छाङ्ग

Key to the icons | प्रतीकको विवरण