Index: Victims, name reversedसूची: पीडित, नाम उल्टो

Lama Kunchhang | लामा कुन्छाङ

Key to the icons | प्रतीकको विवरण