Index: Victims, name reversedसूची: पीडित, नाम उल्टो

Lama Kanchha | लामा कान्छा

Key to the icons | प्रतीकको विवरण