Index: Victims, name reversedसूची: पीडित, नाम उल्टो

Lama Dorje Nima | लामा दोर्जे नीमा

Key to the icons | प्रतीकको विवरण