Index: Victims, name reversedसूची: पीडित, नाम उल्टो

Lama Chhonurpu | लामा छोनुर्पु

Key to the icons | प्रतीकको विवरण