Index: Victims, name reversedसूची: पीडित, नाम उल्टो

Lama Chhamjambu | लामा छम्जाम्बु

Key to the icons | प्रतीकको विवरण