Index: Victims, name reversedसूची: पीडित, नाम उल्टो

Lama Bahadur Indra | लामा बहादुर इन्द्र

Key to the icons | प्रतीकको विवरण