Index: Victims, name reversedसूची: पीडित, नाम उल्टो

Lama Baburam | लामा बाबुराम

Key to the icons | प्रतीकको विवरण