Index: Victims, name reversedसूची: पीडित, नाम उल्टो

Guragai Prasad Upendra | गुरागाई प्रसाद उपेन्द्र

Key to the icons | प्रतीकको विवरण