Index: Victims, name reversedसूची: पीडित, नाम उल्टो

Dangi Prasad Ambika | डाँगी प्रसाद अम्बिका

Key to the icons | प्रतीकको विवरण