Index: Victims, name reversedसूची: पीडित, नाम उल्टो

Dangal Binda | दङ्गाल विन्दा

Key to the icons | प्रतीकको विवरण