Index: Victims, name reversedसूची: पीडित, नाम उल्टो

Bishwakarma Thulokanchha | विश्वकर्मा ठूलोकान्छा

Key to the icons | प्रतीकको विवरण