Index: Victims, name reversedसूची: पीडित, नाम उल्टो

Bishwakarma Sanukanchho | विश्वकर्मा सानुकान्छो

Key to the icons | प्रतीकको विवरण