Index: Victims, name reversedसूची: पीडित, नाम उल्टो

Bishwakarma Kumar Ram | विश्वकर्मा कुमार राम

Key to the icons | प्रतीकको विवरण