Index: Victims, name reversedसूची: पीडित, नाम उल्टो

Bishwakarma Kumar Purna | विश्वकर्मा कुमार पूर्ण

Key to the icons | प्रतीकको विवरण