Index: Victims, name reversedसूची: पीडित, नाम उल्टो

Bishwakarma Chandrakala | विश्वकर्मा चन्द्रकला

Key to the icons | प्रतीकको विवरण