Index: Victims, name reversedसूची: पीडित, नाम उल्टो

Bishwakarma Bahadur Dambar | विश्वकर्मा बहादुर डम्बर

Key to the icons | प्रतीकको विवरण