Index: Victims, name reversedसूची: पीडित, नाम उल्टो

Binu Gole Ranjita | बीनु गोले रन्जिता

Key to the icons | प्रतीकको विवरण