Index: Victims, full nameसूची: पीडित, पूरा नाम

Suntali Chand | सुन्तली चन्द

Key to the icons | प्रतीकको विवरण