Index: Victims, full nameसूची: पीडित, पूरा नाम

Sunita Gopali Binita | सुनीता गोपाली बिनिता

Key to the icons | प्रतीकको विवरण