Index: Victims, full nameसूची: पीडित, पूरा नाम

Sukram Lama | सुकराम लामा

Key to the icons | प्रतीकको विवरण