Index: Victims, full nameसूची: पीडित, पूरा नाम

Serku Lama | सेर्कु लामा

Key to the icons | प्रतीकको विवरण