Index: Victims, full nameसूची: पीडित, पूरा नाम

Sanjiman Nepali | सन्जिमान नेपाली

Key to the icons | प्रतीकको विवरण