Index: Victims, full nameसूची: पीडित, पूरा नाम

Sandup Gyaljan Lama | सन्डुप ग्याल्जन लामा

Key to the icons | प्रतीकको विवरण