Index: Alleged incidentsसूची: घटेका भनिएका घटना

Killings, by Vigilante | हत्या, प्रतिकार समूहद्वारा

Key to the icons | प्रतीकको विवरण