Index: Alleged incidentsसूची: घटेका भनिएका घटना

Disappearances, by Vigilante | बेपत्ता, प्रतिकार समूहद्वारा

Key to the icons | प्रतीकको विवरण