2007-03-24 - press release - NA२०६३-१२-१० - प्रेस विज्ञप्ति - नेसे

Archive ref no: NCA-20377 अभिलेखालय सि. नं.: NCA-20377

खण्डन

आज प्रकाशित केही राष्ट्रिय दैनिक प्रत्रिकाहरुमा "व्यारेकमा नरकंकाल फेलापरेको" भन्ने समाचार प्रेशित भएकोमा सो नरकंकाल व्यारेक हाता भित्र फेला नपरेको हुँदा सो बारे खण्डन गरिएको छ ।

NA HQ
24 March 2007