The Armed Conflict in Nepal, 1996 – 2006: नेपालमा भएको सशस्त्र द्वन्द्व, २०५२ – २०६३:
A Transitional Justice Reference Archive सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अभिलेखालय

version 1.9.5, 2 015-02-23संस्करण १.९.५, २०७१-११-११