Index: Victims, full nameसूची: पीडित, पूरा नाम

Dambar Datta Bhattarai | डम्बर दत्त भट्टराई

Key to the icons | प्रतीकको विवरण